Έκθεση αυτοαξιολόγησης του σχολείου μας για το 2020-21

Δείτε παρακάτω την σύνοψη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της του σχολείου μας όπως κατατέθηκε.