Διενέργεια και δήλωση αποτελέσματος self test

Γονείς

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 7, 6-1-22) ,  ειδικά για το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Ιανουαρίου 2022, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται τρεις (3) φορές τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ήτοι για την Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή 14/1/2022 αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Από την δεύτερη εβδομάδα και μετά,  υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, για την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για το σύνολο των μαθητών/τριών όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(εμβολιασμένοι και μη)

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr και δηλώνουν το  αποτέλεσμα του σελφ τεστ.Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα και οι μαθητές οφείλουν να την έχουν μαζί τους και να την επιδεικνύουν στον έλεγχο που γίνεται στο σχολείο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας , αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, αυτό δηλώνεται πάλι στην πλατφόρμα και διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος για την επιβεβαίωσή του.