**** Tους θερινούς μήνες το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη 8.30 έως 14.00 ***

Αρχική σελίδα / ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010-11
Ευρετήριο Άρθρου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Όλες οι Σελίδες

 

 

 

 

 

 

 


5ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής

Αποτιμάται η διαμορφωμένη πολιτική του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις) για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και διαρροής.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το σχολείο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα φοίτησης και μαθηματικής διαρροής. Υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και επικοινωνία με τους γονείς σε περίπτωση απουσίας μαθητών και στις ελάχιστες περιπτώσεις που εμφανίστηκαν ανάλογα περιστατικά αναπτύχθηκαν επιτυχείς πρωτοβουλίες για την ανάσχεσή τους.


Πίνακας 37


ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών

Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του σε σχέση με τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών και μηχανοργανωμένη καταγραφή των επιδόσεων τους κατά τάξη, τμήμα και μάθημα που παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικών στατιστικών επεξεργασιών ανά τρίμηνο και συνολικά ανά έτος, με αποτελέσματα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης εικόνας. Υπάρχει μία διαρκής συζήτηση στο Σύλλογο των Διδασκόντων ως προς το ζήτημα της ομογενοποίησης των κριτηρίων της αξιολόγησης χωρίς να είναι πάντοτε δυνατή μία συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο από το σύνολο των διδασκόντων.

Η γενική εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών ως προς τους στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά ικανοποιητική, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα.

Επιδόσεις των μαθητών 2009-2010

Πίνακας 38


Πίνακας 39


ΤΟΜΕΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.3. Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις

Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και υποστηρίζει τη συγκρότησή τους ως υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Ως προς το κυρίως διδακτικό έργο λειτουργούν 4 τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθηματικά και τη φυσική και πρόγραμμα παράλληλης διδακτικής στήριξης, επίσης έγινε προετοιμασία των μαθητών που πήραν μέρος στους διαγωνισμούς της Ελληνικής μαθηματικής εταιρείας. Η λειτουργία 10 προγραμμάτων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αγωγής υγείας), το πρόγραμμα COMENIUS, το πλήθος των εκπαιδευτικών επισκέψεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων εκτιμάται ότι καλλιεργεί μία μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων, τονώνει την αυτενέργεια και το συλλογικό πνεύμα και συμβάλλει αποφασιστικά στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μας. Ικανοποιητική επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί η λειτουργία των πενταμελών συμβουλίων των τάξεων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου.


Πίνακας 40

 

 


Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη .

Επιχειρώντας μία κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη Γενική Έκθεση Αξιολόγησης θα μπορούσαμε να σημειώσουμε:

Σημεία υπεροχής του σχολείου :

 • Η σταθερή και εν πολλοίς απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου με κανονικό πρόγραμμα από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
 • Η επαρκής στελέχωση και από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη.
 • Το ενεργό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πρόοδο και την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών.
 • Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών προγραμμάτων και η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σ? αυτά.
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι αρμονικές σχέσεις συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς.
 • Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και η ενσωμάτωσή τους σε γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
 • Η ύπαρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης, ο διαρκής εμπλουτισμός της, η συστηματική οργάνωση και η σταθερή λειτουργία της.
 • Το καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, με τους μαθητές και τους γονείς.
 • Η εφαρμογή διδακτικών καινοτομιών και η χρήση εποπτικών μέσων στη διεξαγωγή των μαθημάτων.
 • Η ανάπτυξη προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας σε εθελοντική βάση και χωρίς αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς, όπως και η προετοιμασία για συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς επιστημονικών ενώσεων, όπως η ΕΜΕ.
 • Οι δειγματικές διδασκαλίες και ο μεγάλος αριθμός φοιτητών και εκπαιδευτικών που τις παρακολουθούν.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεπιμόρφωσης.
 • Η καταρχάς θετική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
 • Η μηδενική μαθητική διαρροή.

Αδυναμίες του σχολείου :

 • Η παλαιότητα του κτιρίου και η στενότητα χώρων που εμποδίζει την ανάπτυξη θεματικών τάξεων και εργαστηρίων.
 • Η μη φύλαξη τις νυκτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα.
 • Ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής ? χημείας.
 • Η οικονομική στενότητα του τελευταίου έτους.
 • Η απουσία μιας στενότερης και σταθερότερης σχέσης με το πανεπιστήμιο.
 • Η υπερίσχυση σε αρκετές περιπτώσεις των αναγκών διευθέτησης προβλημάτων της καθημερινότητας σε βάρος του προγραμματισμού.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αδυναμίες και τα κενά στη συνεννόηση, τη συνεργασία και το συντονισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση του διδακτικού έργου και τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών παιδαγωγικών και αξιολογικών κανόνων.
 • Οι ελλείψεις στο σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των αδύνατων μαθητών και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.
 • Η αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων.

Επιλογή τομέων συστηματικής αξιολόγησης

4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τομείς:

Α) Διδακτική διαδικασία

Β) Μαθησιακή διαδικασία

Γ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Για τους δύο πρώτους τομείς Διδακτική διαδικασία & Μαθησιακή διαδικασία

 1. Επιτροπή για τα φιλολογικά μαθήματα. Η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της διδακτικής πράξης στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Ιστορίας. Έχει επιλέξει συγκεκριμένες ενότητες από τα τρία μαθήματα και στις τρεις τάξεις. Έχει προχωρήσει σε σύγκριση και αποτίμηση του αναλυτικού προγράμματος για τις συγκεκριμένες ενότητες και τον τρόπο αποτύπωσής του στα διδακτικά εγχειρίδια. Έχει επεξεργαστεί σενάρια διδακτικής σ? όλες αυτές τις ενότητες. Έχει ορίσει κριτικούς παρατηρητές παρακολούθησης των μαθημάτων και ήδη έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση 5 ειδικών διδασκαλιών στις ενότητες μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί. Οι συμμετέχοντες στην επιτροπή είναι 18 και πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις.
 2. Για τα μαθηματικά, έχει συγκροτηθεί πενταμελής επιτροπή που συνεδρίασε μία φορά, έχουν διαμορφωθεί ερωτηματολόγια και είναι υπό επεξεργασία το πρόγραμμα οργάνωσης διδασκαλιών με κριτικούς παρατηρητές.
 3. Για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας έχει συγκροτηθεί εξαμελής επιτροπή, που συνεδρίασε 2 φορές. Είναι προς επεξεργασία τα ερωτηματολόγια προς τους μαθητές και το πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης θα επικεντρωθεί στην πειραματική διδασκαλία με την αξιοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, χρήση εποπτικών μέσων και υλικοτεχνικών υποδομών.

 1. Για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) έχει συγκροτηθεί εννεαμελής επιτροπή, η οποία συνεδρίασε μία φορά. Η επιτροπή έχει επιλέξει τα προς αξιολόγηση διδακτικά αντικείμενα, έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση διαθεματικών δράσεων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας. Έχει επίσης προγραμματίσει διδασκαλίες με κριτικούς παρατηρητές.

 1. Για το μάθημα της πληροφορικής και ειδικά στην Γ? Γυμνασίου συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή που συνεδρίασε μία φορά και αποφάσισε το σχεδιασμό δράσης ? project για το Γ? τρίμηνο.

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Συγκρότηση τετραμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων. Συνεργασία με το ΕΚΦΕ, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα ενδοεπιμόρφωσης.

Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από το Σύλλογο διδασκόντων του σχολείου (πρ 47/19/1/2011) 

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast