*** Η  γραμματεία του σχολείου είναι ανοιχτή για το κοινό τις εργάσιμες μέρες  από 11.00 π.μ. έως 13.15 μ.μ. ***

Αρχική σελίδα / ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

0501130

Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521

Αμπελόκηποι

Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου

Σχολικό Έτος: 2010-2011

 

 

 

Α. Διαδικασίες Υλοποίησης

1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ

Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στο πλαίσιο της ΑΕΕ.

1.1. Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου

Χρονικό διάστημα υλοποίησης: Οκτώβριος 2010 ? Ιανουάριος 2011

Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία 12 συναντήσεις που διήρκεσαν περίπου 24 ώρες.

Συμμετοχή στη διαδικασία: εκπαιδευτικοί, μαθητές, Σχολικός Σύμβουλος και 2 κριτικοί φίλοι

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες και σε ολομέλεια

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετεχόντων:

πλήρως + μερικώς ? καθόλου ?

Σχόλια/ Επισημάνσεις:??????????????????????????.

??????????????????????????????.

1.2. Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου και ανάπτυξη σχετικών δράσεων

Χρονικό διάστημα υλοποίησης: Ιανουάριος 2011 ?Ιούνιος 2011

Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία: 13 συναντήσεις, 26 ώρες.

Η επιλογή των δεικτών που διερευνήθηκαν συστηματικά προέκυψε ως αναγκαιότητα από τα αποτελέσματα της Γενικής Εκτίμησης αλλά και με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των καθηγητών. Επιλογή πεδίου: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δείκτες:

Α) Διδακτική και Μαθησιακή διαδικασία

Β) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Συμμετοχή στη διαδικασία: Εκπαιδευτικών, μαθητών, Σχολικού Συμβούλου και 2 κριτικών φίλων

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες

Αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας: ναι + όχι ?

Πηγές άντλησης δεδομένων: μαθητές, πρακτικά συνεδριάσεων, μαθητολόγια, ημερολόγιο Διευθυντή, καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων.

Μέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: έρευνα αρχείου, ερωτηματολόγια, παρακολούθηση διδασκαλιών από κριτικούς παρατηρητές, σχέδια ? ερωτηματολόγια αξιολόγησης του διδακτικού έργου που συμπληρώθηκαν από τους κριτικούς παρατηρητές

1.3.1. Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων / Επιλογή Σχεδίων Δράσης

Συμμετοχή στη διαδικασία ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και επιλογής των Σχεδίων Δράσης: εκπαιδευτικών + μαθητών + Σχολικού Συμβούλου +

Η επιλογή και η ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης προέκυψε ως αναγκαιότητα από τα αποτελέσματα της Συστηματικής Διερεύνησης και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών:

Σχέδιο Δράσης: ναι + όχι ?

1.3.2. Διαμόρφωση και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης

Χρονικό διάστημα στο οποίο διαμορφώθηκε το Σχέδιο και αναπτύχθηκαν οι σχετικές δράσεις: Ιανουάριος 2011 ? Ιούνιος 2011

Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία: 13 συναντήσεις, 26 ώρες. Συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης:

εκπαιδευτικών + μαθητών + Σχολικού Συμβούλου + κριτικών φίλων +

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε: ομάδες +

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετεχόντων: πλήρως + μερικώς ? καθόλου ?

Δυσκολίες και προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαμόρφωση του Σχεδίου:??.????????????????????????????

Σχόλια/ Επισημάνσεις:??????????????????????????.

?????????????????????????????????.

1.4. Αξιοποίηση του Υλικού της ΑΕΕ

Σημειώνεται ο βαθμός στον οποίο το υλικό της ΑΕΕ αξιοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας: πολύ +

Καταγράφεται η άποψη των συμμετεχόντων ως προς τη λειτουργικότητα του υλικού της ΑΕΕ: αρκετά +

2. Επικοινωνία/ συνεργασίες

Καταγράφονται στοιχεία που αφορούν την επικοινωνία/ συνεργασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, σε ενδοσχολικό επίπεδο, με τον Σχολικό Σύμβουλο και την Ομάδα Έργου.

2.1. Επικοινωνία/ συνεργασία σε ενδοσχολικό επίπεδο

Σημειώνεται ο βαθμός στον οποίο ικανοποίησε τους συμμετέχοντες η συνεργασία / επικοινωνία και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων): αρκετά +

Σχόλια/ Επισημάνσεις:?????????????????????????

??????????????????????????????????

2.2. Επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με το Σχολικό Σύμβουλο

Η επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με τους Σχολικούς Συμβούλους ?με όλες τις μορφές που αυτή αναπτύχθηκε (ενδοσχολική συνεργασία, κοινές συναντήσεις.) - υποστήριξε την ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ: αρκετά +

Σχόλια/ Επισημάνσεις:??????????????????????????

??????????????????????????????????

2.3. Επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με την Ομάδα Έργου

Η επικοινωνία/ συνεργασία της σχολικής μονάδας με την Ομάδα Έργου ? με όλες τις μορφές που αυτή αναπτύχθηκε (κοινές επιμορφωτικές συναντήσεις, εξ αποστάσεως υποστήριξη, ενδοσχολικές συναντήσεις κ.λπ.)- υποστήριξε την ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ:

καθόλου ? λίγο + αρκετά ? πολύ ?

Σχόλια/ Επισημάνσεις:?????????????????????????.

??????????????????????????????????.

3. Εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία ανάπτυξης της ΑΕΕ στο σχολείο

Καταγράφονται οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία: τα οφέλη τα οποία κατά την άποψή τους προέκυψαν για το σχολείο από την εφαρμογή των επιμέρους σταδίων της ΑΕΕ, τα στοιχεία τα οποία συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, καθώς και οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν.

α) Θετικά σημεία/ διαδικασίες που ικανοποίησαν περισσότερο:

Στα θετικά σημεία της διαδικασίας επιλογής στόχων και της ανάπτυξης των σχετικών δράσεων συμπεριλαμβάνονται: η ανάπτυξη της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, η κατάκτηση σε σημαντικό βαθμό κλίματος εμπιστοσύνης, η συστηματική ανταλλαγή εμπειριών, ο συλλογικός σχεδιασμός των στόχων και των δράσεων, η ανταλλαγή και η χρήση υλικού, ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων και των υστερήσεων του σχολείου, ο εμπλουτισμός της συνεργασίας με τους μαθητές.

β) Προβλήματα/ διαδικασίες που δημιούργησαν δυσκολίες:

Στις δυσκολίες συμπεριλαμβάνονται η απουσία αξιολογικής κουλτούρας, το πρωτόγνωρο ουσιαστικά του εγχειρήματος για τα λειτουργικά δεδομένα του ελληνικού σχολείου και τις ισχύουσες νοοτροπίες. Επίσης αδυναμίες εντοπίστηκαν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στη συστηματική παρακολούθηση των δράσεων.
Β. Κύρια Αποτελέσματα

1. Κύρια Αποτελέσματα της Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

 

Καταγράφονται: α. τα σημεία υπεροχής του σχολείου - οι δείκτες του εκπαιδευτικού έργου που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία,

β. οι αδυναμίες του σχολείου - οι δείκτες του εκπαιδευτικού έργου με τα περισσότερα προβλήματα,

γ. οι περιοχές/δείκτες του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (βλ. Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου?, ενότητα Γ: ?Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης?).

α. Σημεία υπεροχής του σχολείου:

 • Η σταθερή και εν πολλοίς απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου με κανονικό πρόγραμμα από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
 • Η επαρκής στελέχωση και από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη.
 • Ο επαρκής εξοπλισμός του σχολείου με ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 8 projectors εγκατεστημένοι σε αίθουσες διδασκαλίας, στο εργαστήρια Η/Υ, φυσικής ? χημείας και καλλιτεχνικών, στην αίθουσα πολυμέσων, στην αίθουσα γερμανικών, στη βιβλιοθήκη και στο αμφιθέατρο, 6 διαδραστικοί πίνακες εγκατεστημένοι σε αντίστοιχες αίθουσες. Όλες αυτές οι αίθουσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο.
 • Το ενεργό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πρόοδο και την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών.
 • Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών προγραμμάτων και η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σ? αυτά.
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι αρμονικές σχέσεις συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς.
 • Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και η ενσωμάτωσή τους σε γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
 • Η ύπαρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης, ο διαρκής εμπλουτισμός της, η συστηματική οργάνωση και η σταθερή λειτουργία της.
 • Το καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, με τους μαθητές και τους γονείς.
 • Η εφαρμογή διδακτικών καινοτομιών και η χρήση εποπτικών μέσων στη διεξαγωγή των μαθημάτων.
 • Η ανάπτυξη προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας σε εθελοντική βάση και χωρίς αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς, όπως και η προετοιμασία για συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς επιστημονικών ενώσεων, όπως η ΕΜΕ.
 • Οι δειγματικές διδασκαλίες και ο μεγάλος αριθμός φοιτητών και εκπαιδευτικών που τις παρακολουθούν.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεπιμόρφωσης.
 • Η καταρχάς θετική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
 • Η μηδενική μαθητική διαρροή.

β. Αδυναμίες του σχολείου:

 • Η παλαιότητα του κτιρίου και η στενότητα χώρων που εμποδίζει την ανάπτυξη θεματικών τάξεων και εργαστηρίων.
 • Η μη φύλαξη τις νυκτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα.
 • Ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής ? χημείας.
 • Η οικονομική στενότητα του τελευταίου έτους.
 • Η απουσία μιας στενότερης και σταθερότερης σχέσης με το πανεπιστήμιο.
 • Η υπερίσχυση σε αρκετές περιπτώσεις των αναγκών διευθέτησης προβλημάτων της καθημερινότητας σε βάρος του προγραμματισμού.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αδυναμίες και τα κενά στη συνεννόηση, τη συνεργασία και το συντονισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση του διδακτικού έργου και τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών παιδαγωγικών και αξιολογικών κανόνων.
 • Η αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων.

γ. Δείκτες που επιλέχθηκαν για συστηματική διερεύνηση:

1) Διδακτική διαδικασία και Μαθησιακή διαδικασία

2 ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

2. Κύρια Αποτελέσματα της Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου

Παρουσιάζονται επιγραμματικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα/ αξιολογικές κρίσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο ως προς κάθε δείκτη ποιότητας που διερευνήθηκε (βλ. ?Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας?, ενότητα Γ: ?Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης?).

Δείκτης που διερευνήθηκε: Διδακτική και Μαθησιακή διαδικασία

Κύρια αποτελέσματα: Όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις στα σχετικά ερωτηματολόγια, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προετοιμάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη διδασκαλία τους σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού καθορίζονται ατομικά και συλλογικά μέσα από τη λειτουργία των συντονιστικών των ειδικοτήτων, οι διδακτικοί στόχοι των μαθημάτων και οι τρόποι επίτευξής τους, π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, τα μέσα διδασκαλίας, ο προγραμματισμός του αναγκαίου διδακτικού χρόνου, οι μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών κλπ. Ανατίθενται εργασίες και ασκήσεις στους μαθητές, υπάρχει έλεγχος σχετικά με την εκπόνησή τους, παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη του περιεχομένου τους, ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης μέσω αυτών και αξιολόγηση. Πέραν αυτών των θετικών σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν αδυναμίες και κενά στη συνεννόηση, τη συνεργασία και το συντονισμό των εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση του διδακτικού έργου και τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών παιδαγωγικών και αξιολογικών κανόνων. Επίσης διαπιστώθηκαν ελλείψεις στο σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των αδύνατων μαθητών και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Τέλος διαπιστώθηκε απουσία σχεδιασμού και υλοποίησης εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων. Η επιλογή του δείκτη σχετίζεται με την προσδοκία αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

 

 

Δείκτης που διερευνήθηκε: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Κύρια αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δοκιμάζουν και πειραματίζονται σε νέες μεθόδους, υιοθετώντας στη διδακτική πρακτική σε πολλές περιπτώσεις καινοτομικές πρακτικές που αντιστοιχούν σε σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις. Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για συμμετοχή σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Υποστηρίζονται και ενισχύονται οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες των μαθητών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου στο πλαίσιο σχολικών προγραμμάτων αλλά και σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από το γραφείο φυσικής αγωγής και από τον Δήμο. Υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων των μαθητών σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Τέλος αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς (Μαθηματική Εταιρεία κλπ), όπως και πρωτοβουλίες για εθελοντική δραστηριότητα (περιποίηση σχολικού κήπου, περιβαλλοντικές δράσεις, ενδοσχολικές έρευνες, όπως π.χ. η μαθητική βία). Τέλος διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σοβαρά περιθώρια καλύτερης οργάνωσης του περιεχομένου και των στόχων αυτών των δράσεων, καθώς και στενότερης σύνδεσής τους με το κυρίως εκπαιδευτικό έργο. Η επιλογή του δείκτη σχετίζεται με την προσδοκία αυτής της βελτίωσης.

 

3. Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων και Επιλογή Σχεδίων Δράσης

 

Καταγράφονται: α. ιεραρχημένες οι προτεραιότητες για δράση που προέκυψαν από τη συστηματική διερεύνηση των επιμέρους δεικτών, καθώς και τυχόν προτεραιότητες που επιβάλλονται ως εξωτερικές απαιτήσεις για δράση, β. η τελική επιλογή των δράσεων τις οποίες αποφάσισε να υλοποιήσει το σχολείο με στόχο τη βελτίωση.

3.1. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων για δράση:

1.Επιλογή μαθημάτων προς αξιολόγηση

2.Επιλογή κεφαλαίων από τα προγράμματα σπουδών και αξιολόγηση της παρουσίας τους στα σχολικά εγχειρίδια.

3.Σχεδιασμός μαθημάτων με κριτικούς παρατηρητές με στόχο την αξιολόγηση της διδακτικής πράξης.

4. Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικών μαθημάτων.

3.2. Επιλογή Σχεδίων Δράσης

Δείκτης: Διδακτική διαδικασία και μαθησιακή διαδικασία

Tίτλος Δράσης: Αξιολόγηση διδακτικής πράξης

Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης:

Ιανουάριος ? Ιούνιος 2011 και Σεπτέμβριος ? Δεκέμβριος 2011

 

1. Δείκτης: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Tίτλος Δράσης: Αξιολόγηση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών δράσεων

Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης: Ιανουάριος ? Ιούνιος 2011 και Σεπτέμβριος ? Δεκέμβριος 2011

 

?????????????????????????????????.

 

 


 

Παράρτημα:

Αναλυτική Παρουσίαση Διαδικασιών και Αποτελεσμάτων Αυτοαξιολόγησης

Σε αντιστοιχία των διαδικασιών που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 1ου έτους της ΑΕΕ επισυνάπτονται οι εκθέσεις του 1ου και του 2ου τετραμήνου:

1.Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

2.Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του

Εκπαιδευτικού Έργου

3. Έκθεση Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων, Επιλογής και Διαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης

4. Παραρτήματα εκθέσεων, ερωτηματολογίων συμπερασμάτων, πινάκων.

Ο Διευθυντής

Γιάννης Αντωνίου

 

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast