Η επικοινωνία με το σχολείο θα εξακολουθήσει να γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι κηδεμόνες των μαθητών /τριών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, μπορούν να παραλαμβάνουν 6 δωρεάν self tests από τα φαρμακεία μέχρι την Παρασκευή 17/9, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διενέργειας των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Νέο! Δείτε τα αποτελέσματα του τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη

Νέο! Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τις θέσεις 155 και 156 εισακτέων στην Α΄ τάξη και για τον πίνακα επιλαχόντων

Εγγραφές Α΄ τάξης: Πατήστε ΕΔΩ

Νέο! Αποτελέσματα εξετάσεων για την πλήρωση κενών θέσεων Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-22

Νέο! Καθημερινή προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο

Ευχαριστίες


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα

 

Άρθρο 37

Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

1. Ως Π.Π.Σ. μπορεί να ορίζονται σχολικές μονάδες

της δημόσιας γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Οι σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγρά-

φου ορίζονται ως Π.Π.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκ-

δίδεται ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής

Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη

διατύπωση της γνώμης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τις σχο-

λικές μονάδες, ύστερα από αίτησή του Σχολικού Συμ-

βουλίου τους, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα

σχετικά δικαιολογητικά, με βάση κριτήρια όπως το εκπαι-

δευτικό προσωπικό, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προ-

γράμματα και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοι-

νωνικές εκδηλώσεις και σε πανελλήνιους και διεθνείς

διαγωνισμούς, οι υλικοτεχνικές υποδομές, η σύνδεση με

τους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 46, καθώς και λοιπά

στοιχεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Ε-

φημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια

της αξιολόγησης και καθορίζονται τα δικαιολογητικά

που συνοδεύουν την αίτηση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά-

θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από ει-

σήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερί-

δα της Κυβερνήσεως, τα Π.Π.Σ. μετατρέπονται σε μη

πρότυπα πειραματικά αν δεν διαθέτουν επαρκές εκπαι-

δευτικό προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ή

δεν επιτυγχάνουν τους σκοπούς των Π.Π.Σ.. Οι προϋπο-

θέσεις του προηγούμενου εδαφίου εξειδικεύονται με α-

πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση

σε μη πρότυπη πειραματική σχολική μονάδα που ορίζε-

ται ως Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-

φου 2, μετά την κάλυψη των θέσεων με θητεία, σύμφω-

να με το άρθρο 48, τίθενται στη διάθεση του οικείου Πε-

ριφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού

Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες ορ-

γανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν

στην περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούν.

5. Τα Π.Π.Σ. υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφε-

ρειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 38

Χρηματοδότηση

Τα Π.Π.Σ. χρηματοδοτούνται με τους όρους και τις

προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται και τα λοιπά σχο-

λεία και επιπροσθέτως:

α) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

του Α.Ε.Ι. με το οποίο τυχόν συνδέονται ή από τυχόν άλ-

λο συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 46 και

β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες

και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από

άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτω-

σης αυτής απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία ε-

γκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 39

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης των Π.Π.Σ. είναι:

α) σε εθνικό επίπεδο: η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων

Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και

β) σε επίπεδο σχολικής μονάδας:

αα) το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.),

ββ) ο διευθυντής,

γγ) ο υποδιευθυντής και

δδ) ο σύλλογος διδασκόντων κάθε Π.Π.Σ..

20

Άρθρο 40

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

1. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής και συγκροτείται με α-

πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από τα ακόλουθα μέλη:

α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με

γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες της εκπαίδευσης

(αγωγής) ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους του ίδιου

γνωστικού αντικειμένου και ανάλογων προσόντων, ως

πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμό-

διας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι..

γ) Έναν εκπαιδευτικό της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτο-

βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα α-

καδημαϊκά προσόντα.

δ) Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ε) Δύο προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημε-

δαπής ή της αλλοδαπής. Για τον ορισμό των μελών της

περίπτωσης αυτής συνεκτιμάται η ιδιότητα του αποφοί-

του Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου ή Π.Π.Σ..

στ) Ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του

Ι.Ε.Π. ή έναν σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας ή δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προ-

σόντα στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής).

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραμματέας της

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημό-

σιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας

ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη της

Δ.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρό-

ντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος

συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο και τον αναπληρώ-

νει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, α-

πουσιάζει ή κωλύεται.

3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότη-

τες:

α) Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολι-

τικής των Π.Π.Σ..

β) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά-

θησης και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ενός σχολείου

ως Π.Π.Σ..

γ) Επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς

των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και

48, αντίστοιχα.

δ) Επιλέγει τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε

Π.Π.Σ. σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 41, καθώς και τον εκπαιδευτικό που μετέχει

στο ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της ίδιας πα-

ραγράφου.

ε) Επιλύει διαφορές ή προβλήματα που αφορούν τη

λειτουργία των Π.Π.Σ..

στ) Προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται

στα Π.Π.Σ..

ζ) Ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνη-

τικών δραστηριοτήτων των Π.Π.Σ..

η) Συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαι-

δευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα

της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς

συνεργασίες.

θ) Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες επί ειδικότε-

ρων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Π.Π.Σ..

ι) Αποφασίζει για τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής

των μαθητών των Π.Π.Σ., ύστερα από γνώμη των

ΕΠ.Ε.Σ., και εγκρίνει τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Σ. για τη

δημιουργία των ομίλων.

ια) Αποφασίζει για την κατ? εξαίρεση εγγραφή και φοί-

τηση σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικα-

νότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 44.

ιβ) Εγκρίνει και συντονίζει επιμορφωτικές και ερευνη-

τικές δραστηριότητες, καθώς και προγράμματα επαγγελ-

ματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πρακτικής άσκη-

σης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών και μετα-

πτυχιακών φοιτητών στα Π.Π.Σ..

ιγ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της ευρύτε-

ρης γεωγραφικής περιοχής κάθε Π.Π.Σ. για τη λειτουρ-

γία των μαθητικών ομίλων και την επαγγελματική ανά-

πτυξη των εκπαιδευτικών.

ιδ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων την έκδοση απόφασης για την πι-

λοτική εφαρμογή στα Π.Π.Σ. εναλλακτικών συστημάτων

διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ιε) Μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών

και κάθε είδους παροχών.

ιστ) Βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων.

ιζ) Διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα ο-

ποία λειτουργούν όμιλοι. Στους αγώνες αυτούς συμμε-

τέχουν μαθητές από τα Π.Π.Σ. και κατά περίπτωση και α-

πό άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμί-

δας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ιη) Επιλέγει και ορίζει για κάθε γνωστικό αντικείμενο ή

ομάδα γνωστικών αντικειμένων έναν σύμβουλο από

τους συντονιστές του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμέ-

νου στα Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα του, ο

οποίος αποτελεί το σύνδεσμο των σχολείων αυτών με

τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Για την επιλογή των συμβούλων, οι ενδια-

φερόμενοι συντονιστές υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. αί-

τηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, ύστερα

από πρόσκλησή της. Μετά από την επιλογή τους, οι επι-

λεγέντες υποβάλλουν τα αποδεικτικά των προσόντων

τους. Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς βιογραφικού

σημειώματος, οι σύμβουλοι εκπίπτουν από την ιδιότητα

του συμβούλου, καθώς και του συντονιστή. Οι σύμβου-

λοι ενημερώνονται για τον προγραμματισμό και την πο-

ρεία της διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου

σε όλα τα Π.Π.Σ. της χώρας, σε συνεργασία με τα

ΕΠ.Ε.Σ. και τους συντονιστές των αντίστοιχων μαθημά-

των των σχολείων.

ιθ) Πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση του εκ-

παιδευτικού έργου των Π.Π.Σ., με βάση τις εκθέσεις ε-

σωτερικής αξιολόγησης που καταρτίζουν τα ΕΠ.Ε.Σ..

4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρό-

ντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία

πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρό-

σκληση του προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα

μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρία-

ση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση

μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνε-

δρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η

Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

6. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μια φορά το

μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του προέδρου, όταν

προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον πρόεδρο, εφόσον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

7. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για την

εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

8. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε συντονιστές μαθημάτων σε Π.Π.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να καλεί τους συμβούλους που προβλέπονται στην περίπτωση

ιη΄ της παραγράφου 3 να παρίστανται και να εισηγούνται σε συνεδριάσεις που αφορούν το γνωστικό τους αντικείμενο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του προέδρου της.

10. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, είτε εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων των μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Π.Π.Σ. είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώ-

δικα Διοικητικής Διαδικασίας.

12. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας,

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται

διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρι-

κής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

13. Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου

και των λοιπών μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και του

γραμματέα, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατά-

ξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 41

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

1. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. είναι πενταμελές και συγκρο-

τείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από τα ακό-

λουθα μέλη:

α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της

δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

με αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος ορίζεται ύστερα από

εισήγησή της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρο.

β) Τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο του Π.Π.Σ.. Ο υ-

πεύθυνος σχολικός σύμβουλος επιλέγεται από τη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. με κριτήριο την προσωπικότητα και τη γενική

συγκρότησή του, ύστερα από πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

και αίτηση των ενδιαφερόμενων σχολικών συμβούλων

της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία

ανήκει το Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό

σημείωμα. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί την προσωπικότητα

και τη γενική συγκρότηση των υποψηφίων σύμφωνα με

την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 και

καταρτίζει σχετικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Ο επι-

λεγείς σχολικός σύμβουλος οφείλει να καταθέσει φάκε-

λο αποδεικτικών στοιχείων του βιογραφικού σημειώμα-

τός του. Αν υποβληθεί αναληθές βιογραφικό σημείωμα,

ο επιλεγείς εκπίπτει από την ιδιότητα του υπεύθυνου

σχολικού συμβούλου.

γ) Τον διευθυντή του σχολείου.

δ) Δύο εκπαιδευτικούς του Π.Π.Σ., οι οποίοι επιλέγο-

νται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα

τους στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και με τη

διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ιη΄ της πα-

ραγράφου 3 του άρθρου 40 για την επιλογή συμβούλων.

2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την

επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις

ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του

σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προ-

σφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα:

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή

τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και για την εγγραφή

μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά,

β) αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού και

του ωρολόγιου προγράμματος του Π.Π.Σ., προκειμένου

να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμι-

λοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ε-

ρευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της

ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο

κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχο-

λείου,

γ) συνεργάζεται με τον φορέα με τον οποίο τυχόν

συνδέεται το σχολείο, σχεδιάζει, προγραμματίζει και συ-

ντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστη-

ριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

δ) συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων του σχο-

λείου στην οργάνωση και το σχεδιασμό του εκπαιδευτι-

κού έργου του σχολείου,

ε) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υπο-

ψήφιων διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.

κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 42 και 48, αντίστοιχα,

στ) συντονίζει την εσωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ.

και υποβάλλει τη σχετική έκθεση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και

ζ) διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους του Π.Π.Σ.,

πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επι-

τροπή.

3. Για τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι δια-

τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 42

Διευθυντής, υποδιευθυντής και σύλλογος

διδασκόντων

1. Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και την υ-

λοποίηση του διετούς σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. έχουν

ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκό-

ντων.

2. Ο διευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τετραετή θητεία και όταν ελλείπει, απου-

σιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή

του σχολείου.

3. Ως διευθυντές των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκ-

παιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον οκταε-

τή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευ-

ση, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά έ-

τη από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλι-

κίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη από-

λυση από την υπηρεσία. Στις αρχές κάθε τέταρτου έτους

22

δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλή-

νιας κυκλοφορίας προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκ-

δίδεται ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ. και με την ο-

ποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα

προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν ως διευθυντές

των Π.Π.Σ. να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από

τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που

προβλέπεται στην προκήρυξη. Αν κατά τη διάρκεια των

τριών πρώτων ετών της θητείας παραιτηθεί ή εκλείψει

διευθυντής Π.Π.Σ., η θέση του προκηρύσσεται εκ νέου

για το υπόλοιπο της θητείας. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει

διευθυντής κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους της θη-

τείας, τα καθήκοντα του διευθυντή στο Π.Π.Σ. ασκεί για

το υπόλοιπο της θητείας ο υποδιευθυντής.

4. Κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ. απο-

τελούν:

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου,

η οποία συνάγεται από:

αα) την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και

κατάρτιση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα

και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου και

ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοι-

κητική εμπειρία, όπως προκύπτει από το βιογραφικό ση-

μείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του.

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υπο-

ψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέ-

ντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο

από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με έμφαση

στις διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης, με βάση τις οι-

κείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους

τους υποψηφίους.

δ) Η διακεκριμένη δράση και η συμμετοχή του υποψη-

φίου σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψή-

φιος μαζί με την αίτησή του υποβάλλει σχετικό φάκελο.

5. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υπο-

ψηφιότητας για δύο Π.Π.Σ. κατ? ανώτατο όριο, με σειρά

προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη α-

πό το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται και στις δύο σχολι-

κές μονάδες. Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολικής μονάδας καταρ-

τίζει αρχικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που έ-

χουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη μονάδα αυτή, με α-

ξιολογική σειρά, ύστερα από την εκτίμηση των κριτηρίων

επιλογής των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της προηγού-

μενης παραγράφου, ο οποίος διαβιβάζεται στη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους των υ-

ποψηφίων. Η προθεσμία κατάρτισης των πινάκων από τα

ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής τους καθορίζεται στην προκήρυ-

ξη των θέσεων. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι

εκπαιδευτικοί ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθε-

σμία δέκα ημερών από την ανάρτηση του αξιολογικού πί-

νακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ..

6. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστά-

σεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης β΄ της

παραγράφου 4 με βάση τη συνέντευξη των υποψηφίων,

καταρτίζει τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξής

τους. Η επιλογή των διευθυντών γίνεται από τη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις

δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων. Ο επιλεγείς εκ-

παιδευτικός τοποθετείται στη θέση του διευθυντή με α-

πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα

κριτήρια των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγρά-

φου 4, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης του

κριτηρίου της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου και

ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρό-

πο και τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των

Π.Π.Σ..

7. Ο υποδιευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από το οι-

κείο ΕΠ.Ε.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά

πίνακα, ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής

των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 και ύ-

στερα από αίτηση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο

Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα

και τα αποδεικτικά των προσόντων τους. Ο επιλεγείς εκ-

παιδευτικός τοποθετείται στη θέση του υποδιευθυντή με

απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαί-

δευσης για τετραετή θητεία.

8. Ο σύλλογος διδασκόντων των Π.Π.Σ. πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί, ύστερα από ει-

σήγηση του διευθυντή και σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε.Σ.,

να ορίζει δύο δασκάλους ως συντονιστές ή δύο καθηγη-

τές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγε-

νών ειδικοτήτων που διδάσκονται, αντίστοιχα. Κατά τα

λοιπά, ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις αρμοδιότητες

που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 43

Συμβούλιο σχολείου

1. Από τον ορισμό μιας σχολικής μονάδας ως Π.Π.Σ.,

με απόφαση του διευθυντή της συγκροτείται πενταμε-

λές συμβούλιο του σχολείου από τα ακόλουθα μέλη: α)

του διευθυντή του Π.Π.Σ., ως πρόεδρο, β) έναν εκπρό-

σωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα παι-

δείας, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως αντι-

πρόεδρο, γ) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και

δ) δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοι-

νωνίας, κατά προτίμηση αποφοίτους του σχολείου, οι ο-

ποίοι επιλέγονται από τα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως

και γ΄.

2. Το συμβούλιο του σχολείου συνεδριάζει τακτικά και

ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για θέματα του σχολείου και για θέματα

που σχετίζονται με την προσφορά του στην τοπική κοι-

νωνία, ύστερα από συζήτηση με εκπροσώπους των γο-

νέων, των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων, του συλ-

λόγου των αποφοίτων του Π.Π.Σ. και της τοπικής κοινω-

νίας,

β) συνεργάζεται με το σύλλογο αποφοίτων και το σύλ-

λογο γονέων του Π.Π.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους

τοπικούς φορείς, ιδίως για θέματα υλικοτεχνικής υποδο-

μής και οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, κα-

θώς και για πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική

κοινωνία και

γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση

των πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν αυτών που δια-

χειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.

Άρθρο 44

Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

διαφορετικών βαθμίδων και επιλογή μαθητών

1. Τα Πρότυπα Πειραματικά νηπιαγωγεία μπορεί να

συνδέονται με Πρότυπα Πειραματικά δημοτικά σχολεία,

τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πει-

23

ραματικά γυμνάσια. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της

Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεμένα Π.Π.Σ. διατηρούν τη διοικη-

τική τους αυτοτέλεια.

2. Υφιστάμενα πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά

σχολεία και γυμνάσια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους,

ύστερα από τον ορισμό τους ως Π.Π.Σ. κατά τις διατά-

ξεις του παρόντος νόμου, διατηρούν τη σύνδεση αυτή,

ώστε οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού

σχολείου να εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο ή το γυ-

μνάσιο, αντίστοιχα, με βάση προϋποθέσεις οι οποίες ορί-

ζονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστε-

ρα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αριθμός των μαθη-

τών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματι-

κό δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο είναι ίσος με τον αριθμό

των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματι-

κού νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου, αντίστοιχα,

προσαυξημένος έως και κατά 50%.

3. Αν το Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο δεν

συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό νηπιαγωγείο, η εισα-

γωγή των μαθητών γίνεται με κλήρωση.

4. Αν το Πρότυπο Πειραματικό γυμνάσιο δεν συνδέε-

ται με Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο, καθώς

και στην περίπτωση της κάλυψης των επιπλέον θέσεων

για τα συνδεδεμένα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, η

εισαγωγή μαθητών γίνεται με βάση προϋποθέσεις που ο-

ρίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύ-

στερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύε-

ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η εισαγωγή των μαθητών σε κάθε Πρότυπο Πειρα-

ματικό λύκειο γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία

(τεστ) δεξιοτήτων, σύμφωνα με απόφαση της

Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οι-

κείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως. Η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις ή σε

δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνεται

και στις προϋποθέσεις που ορίζονται για την εισαγωγή

των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, σύμ-

φωνα με τις παραγράφους 2 και 4.

6. Η επιλογή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά

νηπιαγωγεία γίνεται με κλήρωση.

7. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το νηπια-

γωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄

Λυκείου κάθε σχολικού έτους καθορίζεται με απόφαση

της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη

εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υ-

πόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

8. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από αίτηση των

ασκούντων τη γονική μέριμνα των ενδιαφερόμενων μα-

θητών, είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των διατάξεων

των προηγούμενων παραγράφων εγγραφή και φοίτηση

σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανό-

τητες, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1% των μαθητών

του σχολείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋπο-

θέσεις, τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες πιστοποίη-

σης.

9. Η επιλογή των μαθητών στα Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις

διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από

τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακί-

νησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική

τους μέριμνα, τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και

για τη φοίτησή τους στους ομίλους.

Άρθρο 45

Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος

και λειτουργία ομίλων

1. Κάθε Π.Π.Σ. ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των

μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί

να αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., α-

νάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προ-

τεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

2. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλί-

σεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημό-

σιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής

περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται

από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα

θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λει-

τουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο

φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παρα-

πάνω απόφαση.

3. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μα-

θηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία

και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώ-

στε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και α-

ριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορι-

σμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικο-

ποίησή τους.

4. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους

γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέρι-

μνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη

γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της

σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της

σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μα-

θήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για

μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες

μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με από-

φαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα

σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γο-

νική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμό-

διου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολεί-

ου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμι-

λοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για

τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγρα-

φούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λει-

τουργούν, με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 46

Σύνδεση με φορείς

1. Τα Π.Π.Σ. μπορεί να συνδέονται: α) με Α.Ε.Ι. και ειδι-

κότερα με πανεπιστήμια για τις σχολικές μονάδες της

γενικής εκπαίδευσης και με Τ.Ε.Ι. ή την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για

τις σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης,

β) με ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα.

2. Με κάθε φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1

μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Π.Π.Σ.. Για

συγκεκριμένες δραστηριότητες το Π.Π.Σ., με απόφαση

της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του

ΕΠ.Ε.Σ., μπορεί να συνεργάζεται και με τμήματα άλλων

Α.Ε.Ι. ή με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδα-

πής.

24

 

 

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast