.............................................................................................

Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται τηλεφωνικά και μέσω του email 2gympeir@sch.gr

..........................................................................................................................................

Ωράριο λειτουργίας

..........................................................................................................................................

Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης

..........................................................................................................................................

Νέο! [26.6.24] Επείγον! Εγγραφές μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών στο Λύκειο

..........................................................................................................................................


 

Αριθμός εισακτέων στην Α΄τάξη: 156
Αρχική σελίδα / Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2020-21

Οδηγίες για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών, για το σχ. έτος 2024-25

Γονείς

 

Σύμφωνα με τον έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με ΑΔΑ 9ΕΑΙ46ΝΚΠΔ-Χ1Χ, με θέμα «Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2024-25»:

1. Για την περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή/-τριας στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών και σε Πειραματικό Γυμνάσιο:

Το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Πρότυπα, ήτοι την Παρασκευή 7/6/2024, και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή σε μια από τις δύο σχολικές μονάδες. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στο σχολείο που επιθυμούν να εγγραφούν και κοινοποιούνται στην έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας, ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας.

Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τις παραπάνω δηλώσεις στο 2gympeir@sch.gr

Υπόδειγμα:

Α) Είμαι γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας: ………………………………………………………… με

εξαψήφιο

κωδικό υποψηφίου ……………………………. στην εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής στα

Πειραματικά Σχολεία, ο/η οποίος/α κρίθηκε ως εισακτέος/α για τη φοίτηση στην

εισαγωγική τάξη του …………………………… (όνομα σχολείου) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στο ………

…………. (όνομα 2ου σχολείου) για το σχολικό έτος 2024-25, έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 17η Μαϊου ή τις εξετάσεις που έλαβαν χώρα την 18η Μαϊου 2024.

Β) ΕΠΙΘΥΜΩ το παιδί μου να εγγραφεί στο …………………………. (όνομα σχολείου που

επιλέγετε) που εισάγεται σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. τουσχολείου και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Γνωρίζω ότι αποδεσμεύω την έτερη θέση του, η οποία θα πληρωθεί από άλλον υποψήφιο.

2. Για την περίπτωση επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών που επιθυμούν να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, για το 2024-25:

Οι γονείς/κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, ήτοι την Παρασκευή 7/6/2024 την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

(gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου 2gympeir@sch.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

3. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυχόντα/ούσας στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών:

Θα πρέπει να είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps/index.php η υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του έτερου γονέα/κηδεμόνα. Σε περίπτωση που δεν είναι αναρτημένη η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, χρειάζεται να εκδοθεί μέσω gov.gr και να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 7/6/24 στο email του σχολείου 2gympeir@sch.gr η συναίνεση του έτερου γονέα, για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο. Σε περίπτωση αποκλειστικής επιμέλειας χρειάζεται να υποβληθούν στο σχολείο οι αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις ή αποφάσεις μέχρι την ίδια ημερομηνία.

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Click for Αθήνα, Ελλάδα Forecast